Untitled Document
 
เว็บทั่วโลก เว็บภายใน
Untitled Document
เกี่ยวกับเรา บทบาทหน้าที่

 
1. พัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ของประเทศโดยบูรณาการงานบริการ งานวิจัย และงานฝึกอบรม เพื่อใช้เป็นฐานการสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 
2. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ทั้งในและต่างประเท
 
3. ประสานและรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมมิติการส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพ
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์จัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบใน 3 มิติ ดังนี้
เป็นศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานวิจัยโดยใช้ปัญหาทางคลินิกในบริบทของผู้มารับบริการปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ณ โรงพยาบาลสวนปรุงและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นพื้นฐานการวางแผนศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ระดับประเทศ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ระดับประเทศ
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี ผ่านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้บุคลากรด้านสุขภาพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ให้การสนับสนุนและประสานการพัฒนาบุคลากรสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เป็นศูนย์กลางข้อมูล/สารสนเทศด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
 
1. มีผลงานวิจัยที่สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี
 
2. ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี
 
3. ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติโดยเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวาจา หรือโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการดื่มสุรา อย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี
 
4. มีการศึกษาวิจัยร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศอย่างน้อย 1 เรื่อง
 
5. มีทำหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 หลักสูตร
 
6. มีการจัดทำฐานข้อมูลและสถิติ ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวนปรุง
 
1. พัฒนาระบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ร่วมกับทีม PCT Alcohol ทีมนำทางคลินิกและผู้ปฏิบัติงาน Supra Specialist Service
 
2. พัฒนาบุคลากรภายในสู่ความเชี่ยวชาญด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
 
3. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/คู่มือ/องค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
 
4. พัฒนาผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
 
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ การฝึกอบรม และงานวิจัยด้านการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์
     
     

 

Untitled Document
 
Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Suan Prung Psychiatric Hospital.