Untitled Document
 
เว็บทั่วโลก เว็บภายใน
Untitled Document
Database Center ฐานข้อมูลวิทยากร รายละเอียดวิทยากร
แพทย์หญิง หทัยชนนี บุญเจริญ
Hathaichonnee Booncharoen
ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
E-mail :
สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เบอร์โทร : 0 5390 8500
แฟ็กซ์ : 0 5390 8595
ความเชี่ยวชาญ
ระดับความเชี่ยวชาญ ระดับ 5 ทุกสมรรถนะ
1. ความเชี่ยวชาญการดูแลรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา
2. ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
3. ความเชี่ยวชาญด้านการสอนและถ่ายทอด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2546 วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2547 Certificate in Mental Health and Addiction Treatment, Chicago, Illinosis, USA
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2548- ปัจจุบัน ประธานทีมดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (PCT Alcohol) โรงพยาบาลสวนปรุง : ทำงานร่วมกับทีมดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ในการพัฒนาการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราของโรงพยาบาลและงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นวิทยากรเรื่องดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน(ระบบสาธารณสุข) ตลอดจนหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุขและภาคประชาชน
พ.ศ. 2548 ทีมพัฒนา แนวเวชปฏิบัติการให้บริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลทั่วไปและ โรงพยาบาลชุมชน/แนวเวชปฏิบัติการให้บริการผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลจิตเวช กรมสุขภาพจิต
พ.ศ. 2552 โครงการการสำรวจความชุกของภาวะความผิดปกติจากการดื่มสุราในผู้เข้ารับบริการ สถานพยาบาลสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการบริการผู้มีปัญหาการบริโภคสุราของโรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน ทำงานร่วมกับแผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.) ในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพ ระบบยุติธรรม สถานศึกษา
พ.ศ. 2553 คณะผู้จัดทำ คู่มือสำหรับผู้อบรม การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราเบื้องต้นสำหรับบุคลากรสุขภาพ แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุรา แบบบูรณาการ (ผรส.) มกราคม 2553
พ.ศ. 2553- ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราของโรงพยาบาลสวนปรุงและหน่วยงานนำร่องในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน (5 อำเภอ)
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลโรคร่วมทางกายในผู้ติดสุราในโรงพยาบาลจิตเวช(กำลังดำเนินการ)
ผู้ร่วมวิจัย(ร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)ในโครงการวิจัยประสิทธิผลของยา topiramate ในการรักษาผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล : การศึกษาแบบสุ่มควบคุมด้วยยา หลอกนาน 12 สัปดาห์(กำลังดำเนินการ)
พ.ศ. 2546- ปัจจุบัน ออกตรวจโรงพยาบาลเครือข่ายตามที่ได้รับมอบหมาย ( 4 แห่ง)
ทีม MCC ของโรงพยาบาลและช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
วิทยากรตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เช่น การช่วยเหลือและฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติ การเยียวยาทางจิตใจจากวิกฤติทางการเมือง โปรแกรมการจัดการโรดซึมเศร้าในโรงพยาบาลชุมชน
อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
รับปรึกษาทางโทรศัพท์จากโรงพยาบาลเครือข่ายในความรับผิดชอบและไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งในแสะนอกเวลาราชการ
พ.ศ. 2549 คณะผู้จัดทำ โปรแกรมการจัดการโรดซึมเศร้าในโรงพยาบาลชุมชน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข กันยายน 2549
พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ส่วนใหญ่ เรื่อง การดูแลและการบริการผู้มีปัญหาการดื่มสุรา)
พ.ศ. 2551 การศึกษาความชุกของโรคซึมเศร้าในคลินิกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการวิจัยโรคจิตจากแอมเฟตามีน (กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต )
คณะทำงานโครงการศึกษาความตรงด้านภาษาและความตรงตามเกณฑ์ของเครื่องมือวินิจฉัยโรคจิตเวช Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) ฉบับภาษาไทย (ปรับปรุงปี พ.ศ.2550) (สำนักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต)
ผู้วิจัยร่วมประจำศูนย์วิจัยการศึกษาติดตามผลระยะยาวในผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน : ความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV (กรมสุขภาพจิตร่วมกับ UCLA)
พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน คณะทำงานโครงการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตคนไทยปี 2551(กรมสุขภาพจิต)
พ.ศ. 2552 โครงการจัดทำสื่อสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า(โรงพยาบาลสวนปรุง) กันยายน 2552
คณะทำงาน โครงการจัดทำแนวเวชปฏิบัติของโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (กรมสุขภาพจิต)
รับเป็นกรรมการสอบงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบบริการสาธารณสุข
ผลงานที่เกี่ยวข้อง
 
Untitled Document
 
Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Suan Prung Psychiatric Hospital.