ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20/08/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จนำวน 1 รายการได้แก่ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการผู้รับลริการและพัฒนาฐานข้อมูลโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/08/2562