ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ฯ 12/07/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/07/2560
ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ฯ 4/07/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงแฟลตพยาบาล 1, 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/06/2560
ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ฯ 30/06/2560
ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสวนปรุง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา 22/06/2560