ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5) 20/01/2563
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป) 17/01/2563
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) 17/01/2563
ประชาสัมพันธ์การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) 7/01/2563
กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1776 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 07/01/2563
ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ 24/12/2562
ประชาสัมพันธ์การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (โรงพยาบาลสวนสราญรมย์) 18/12/2562