ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13) 21/07/2560
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้) 21/07/2560
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) 21/07/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 18/07/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 12/07/2560
ประชาสัมพันธ์การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ (กรมสุขภาพจิต) 7/07/2560