ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้) 19/09/2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต) 18/09/2560
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) 13/09/2560
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) 11/09/2560
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์) 7/09/2560