รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 19 ณ โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม ๒๕61 25/04/2561
ขอแจ้งการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ / สำเนาผลการตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) และสำเนาผลการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในการนอนหลับ (Sleep Test) ของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน ๕ ปี (โดยมาติดต่อโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕) 30/01/2561
โรงพยาบาลสวนปรุง ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน ๑๐ ปี 30/01/2561