เอกสารประกอบการบรรยาย "ปัจจัยสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อเพิ่มการ เข้าถึงบริการของโรคซึมเศร้า" 09/08/2560
เอกสารประกอบการบรรยาย "สถานการณ์ปัญหาโรคซึมเศร้าในเขตบริการสาธารณสุขที่1" 09/08/2560
รายงานแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1/05/2560
รายงานแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 25/04/2560