โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

 • ประกาศกรมสุขภาพจิต 3 ฉบับ สธ0803.4/ว4221 ลว.27ธ.ค.59 >> เอกสารแนบ

 • ธันวาคม 2559

  1.ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ฉบับบลงวันที่ 23 ธันวาคม2559

  2.ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

  3.ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2559

  โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 4 มกราคม 2560

 • แนวทางปฏิบัติด้านการเงินของกรมสุขภาพจิต สธ 0803.4/6024 ลว.21ธ.ค.59


ข้อมูลทางบัญชีของโรงพยาบาลสวนปรุง

รายงานงบทดลองประจำเดือน...ตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...สิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กรกฏาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...พฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...เมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...ธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน...พฤศจิกายน 2560

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595