โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

 • ประกาศกรมสุขภาพจิต 3 ฉบับ สธ0803.4/ว4221 ลว.27ธ.ค.59 >> เอกสารแนบ

 • ธันวาคม 2559

  1.ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ฉบับบลงวันที่ 23 ธันวาคม2559

  2.ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

  3.ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2559

  โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 4 มกราคม 2560

 • แนวทางปฏิบัติด้านการเงินของกรมสุขภาพจิต สธ 0803.4/6024 ลว.21ธ.ค.59


ข้อมูลทางบัญชีของโรงพยาบาลสวนปรุง

รายงานงบทดลองประจำเดือน...มิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...พฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...เมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...ธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน...พฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน...ตุลาคม 2560

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595