โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ศูนย์ราชการใสสะอาด

- คำสั่งจัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาด/คณะกรรมการ

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

- มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

- ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสวนปรุง

- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสวนปรุง

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสวนปรุง

ผลปราบปรามทุจริต

- แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

- จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายงานผลปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แบบฟอร์ม K 2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- เอกสารแนบ K2-2รายงานผลฯตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- นิทรรศการรณรงค์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ 1/2558 เรื่อง คอร์รัปชั่น

- นิทรรศการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ 2/2558 เรื่อง หมู่บ้านช่อสะอาด ตอน รู้จัก ป.ป.ช. และ ตอน ป.ป.ช.จังหวัด

- นิทรรศการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ 3/2558 เรื่อง หมู่บ้านช่อสะอาด ตอน ยื่นเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์ /ร่ำรวยผิดปกติ/ยึดทรัพย์นักการเมืองและข้าราชการทุจริต

บทความ ความรู้ ต่อต้านคอรัปชั่น

- กฎหมายปราบโกงใหม่: เอาผิดนิติบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง

- ร้องเรียนที่ไหน เมื่อโดนรีดไถ รู้เห็นเหตุการณ์โกง ถูกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม

นโยบายต่อต้านการให้สินบนกรมสุขภาพจิต

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595