โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ศูนย์ราชการใสสะอาด

- คำสั่งจัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาด/คณะกรรมการ

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

- มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

- ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลปราบปรามทุจริต

- แบบฟอร์ม K 2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- เอกสารแนบ K2-2รายงานผลฯตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- นิทรรศการรณรงค์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ 1/2558 เรื่อง คอร์รัปชั่น

- นิทรรศการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ 2/2558 เรื่อง หมู่บ้านช่อสะอาด ตอน รู้จัก ป.ป.ช. และ ตอน ป.ป.ช.จังหวัด

- นิทรรศการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ 3/2558 เรื่อง หมู่บ้านช่อสะอาด ตอน ยื่นเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์ /ร่ำรวยผิดปกติ/ยึดทรัพย์นักการเมืองและข้าราชการทุจริต

นโยบายต่อต้านการให้สินบนกรมสุขภาพจิต

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595