จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

PDF file มิถุนายน 58

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (มิถุนายน 58)

PDF file เมษายน 58

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (เมษายน 58)

PDF file กุมภาพันธ์ 58

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (กุมภาพันธ์ 58)

PDF file ตุลาคม 57

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (ตุลาคม 57)

PDF file กรกฎาคม 57

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (กรกฎาคม 57)

PDF file มีนาคม 57 - เมษายน 57

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (มีนาคม 57 - เมษายน 57)

PDF file กุมภาพันธ์ 57

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (กุมภาพันธ์ 57)

PDF file มกราคม 57

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (มกราคม 57)

PDF file ธันวาคม 56

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (ธันวาคม 56)

PDF file ตุลาคม 56-พฤศจิกายน 56

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (ตุลาคม 56-พฤศจิกายน 56)

PDF file เมษายน 56-กันยายน 56

การรับรองจริยธรรมการวิจัย (เมษายน 56-กันยายน 56)

PDF file

แต่งตั้งคณะกรรมการ (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียม

PDF file

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียม

PDF file

แนวปฏิบัติในการขอจริยธรรมการวิจัยแบบเร็ว (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

แนวปฏิบัติในการขอจริยธรรมการวิจัยแบบเต็มชุด (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

แบบสรุปข้อแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

แบบฟอร์มการประเมินโครงร่างการวิจัย โดยผู้วิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

ข้อพิจารณาในหลักจริยธรรมการวิจัยในคน (สำหรับผู้วิจัย) (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595