โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลทางบัญชีของโรงพยาบาลสวนปรุง

รายงานงบทดลองประจำเดือน...ตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...สิงหาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กรกฏาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มิถุนายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...พฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...เมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มีนาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มกราคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...ธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน...พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2561     ฝ่ายพัสดุ  
ประจำเดือน กันยายน 2561     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน สิงหาคม 2561     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน กรกฏาคม 2561     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มิถุนายน 2561     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน เมษายน 2561     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มีนาคม 2561     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มกราคม 2561     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน ธันวาคม 2560     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน ตุลาคม 2560     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน กันยายน 2560     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน สิงหาคม 2560     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595