โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ขออนุญาตนำประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนว ๑ เดือนฯ  /วันที่ประกาศ  26/09/2560  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักอบรีดผ้าประเภทต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2561  /วันที่ประกาศ  26/09/2560  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลสวนปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ และอาคารกรุณา ประจำปีงบประมาณ 2561  /วันที่ประกาศ  26/09/2560  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  /วันที่ประกาศ  26/09/2560  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2  /วันที่ประกาศ  25/09/2560  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2561   /วันที่ประกาศ  22/09/2560  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าประเภทต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-30 กันยายน 2561  /วันที่ประกาศ  22/09/2560  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  /วันที่ประกาศ  22/09/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61 ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา  /วันที่ประกาศ  22/09/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางจัดจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตฯ  /วันที่ประกาศ  21/09/2560  ขออนุญาตนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสวนปรุงฯ ลงเว๊ปไซต์  /วันที่ประกาศ  21/09/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้ออาหารฯ จำนวน ๑๑ เดือน  /วันที่ประกาศ  21/09/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้ออาหารฯ จำนวน ๑ เดือน  /วันที่ประกาศ  21/09/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ   /วันที่ประกาศ  21/09/2560  ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จฯ (๑๑ เดือน)  /วันที่ประกาศ  21/09/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิตบคุคล และทรัพย์สินในโรงพยาบาลสวนปรุง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงเว็บไซต์ของโรง  /วันที่ประกาศ  21/09/2560  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  /วันที่ประกาศ  21/09/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนมัลเบอร์รี่ จำนวน ๑ โรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงเว็บไซต์ฯ  /วันที่ประกาศ  20/09/2560  ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จฯ   /วันที่ประกาศ  19/09/2560  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลสวนปรุงฯ   /วันที่ประกาศ  19/09/2560

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595