โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ขออนุญาตนำประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ เดือนฯ  /วันที่ประกาศ  24/10/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา  /วันที่ประกาศ  19/10/2560  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักอบรีดผ้าประเภทต่างๆของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  18/10/2560  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  /วันที่ประกาศ  17/10/2560  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   /วันที่ประกาศ  09/10/2560  ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์เอกสาร ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  /วันที่ประกาศ  28/09/2560  ประกาศจ้างเหมาซักอบรีดผ้าประเภทต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  28/09/2560  ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  28/09/2560  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์งานเอกสารของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  /วันที่ประกาศ  27/09/2560  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  /วันที่ประกาศ  27/09/2560  ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิตบุคคลและทรัพย์สินของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะ  /วันที่ประกาศ  27/09/2560  ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จฯ (๑๑ เดือน)  /วันที่ประกาศ  27/09/2560  ขออนุญาตนำประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนว ๑ เดือนฯ  /วันที่ประกาศ  26/09/2560  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักอบรีดผ้าประเภทต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2561  /วันที่ประกาศ  26/09/2560  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลสวนปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ และอาคารกรุณา ประจำปีงบประมาณ 2561  /วันที่ประกาศ  26/09/2560  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  /วันที่ประกาศ  26/09/2560  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2  /วันที่ประกาศ  25/09/2560  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2561   /วันที่ประกาศ  22/09/2560  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าประเภทต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-30 กันยายน 2561  /วันที่ประกาศ  22/09/2560  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  /วันที่ประกาศ  22/09/2560

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595