โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกาศสอบราคาการจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสารของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  /วันที่ประกาศ  9/09/2557  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการสอบราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  /วันที่ประกาศ  9/09/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ  /วันที่ประกาศ  05/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  05/09/2557  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา, อาคารจิตสันติ, อาคารผู้ป่วย จำนวน 9 หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและอาคารหอพักปฐมา จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  04/09/2557  สอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารจิตสันติ และจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารนันทนาการจำนวน 2 งาน  /วันที่ประกาศ  03/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารจิตสันติและจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารนันทนาการ จำนวน 2 งาน  /วันที่ประกาศ  03/09/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  3/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  3/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ  /วันที่ประกาศ  03/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  02/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  1/09/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  1/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างซ่อมชุดใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ระบบ   /วันที่ประกาศ  20/08/2557  ประกาศสอบราคาการจ้างซ่อมชุดใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ระบบ   /วันที่ประกาศ  20/08/2557  ร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมา จำนวน 2 รายการ (จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วย และจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร)   /วันที่ประกาศ  27/08/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาจำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  22/08/2557  สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 รายการ (จ้างเหมากั้นห้อง Excellence Center, จ้างเหมากั้นห้องสำนักงานยานพาหนะ และจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาลานตากผ้า  /วันที่ประกาศ  22/08/2557  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา, อาคารจิตสันติ, อาคารผู้ป่วยจำนวน 9 หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ และอาคารหอพักปฐมา จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)  /วันที่ประกาศ  15/08/2557  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา, อาคารจิตสันติ, อาคารผู้ป่วยจำนวน 9 หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ และอาคารหอพักปฐมา จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  14/08/2557

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595