โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการสอบราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารจิตสันติและจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารนันทนาการ จำนวน 2 งาน  /วันที่ประกาศ  03/09/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  3/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ  /วันที่ประกาศ  3/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ  /วันที่ประกาศ  03/09/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  02/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  1/09/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  1/09/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างซ่อมชุดใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ระบบ   /วันที่ประกาศ  20/08/2557  ประกาศสอบราคาการจ้างซ่อมชุดใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ระบบ   /วันที่ประกาศ  20/08/2557  ร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างเหมา จำนวน 2 รายการ (จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อฟื้นฟูผู้ป่วย และจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร)   /วันที่ประกาศ  27/08/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาจำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  22/08/2557  สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 รายการ (จ้างเหมากั้นห้อง Excellence Center, จ้างเหมากั้นห้องสำนักงานยานพาหนะ และจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาลานตากผ้า  /วันที่ประกาศ  22/08/2557  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา, อาคารจิตสันติ, อาคารผู้ป่วยจำนวน 9 หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ และอาคารหอพักปฐมา จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)  /วันที่ประกาศ  15/08/2557  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา, อาคารจิตสันติ, อาคารผู้ป่วยจำนวน 9 หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ และอาคารหอพักปฐมา จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  14/08/2557  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตนราชกัญญา,อาคารจิตสันติ,อาคารผู้ป่วย จำนวน ๙ หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ และอาคารหอพักปฐมา จำนวน ๑๓ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  /วันที่ประกาศ  14/08/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตนราชกัญญา, อาคารจิตสันติ,อาคารผู้ป่วย จานวน 9 หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ และอาคารหอพักปฐมา จำนวน 13 หลัง ด  /วันที่ประกาศ  14/08/2557  ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ของโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  13/08/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสาหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  13/08/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ  /วันที่ประกาศ  8/08/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ  /วันที่ประกาศ  8/08/2557

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595