โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   /วันที่ประกาศ  04/08/2557  ร่างขอบเขต (TOR) และร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตนราชกัญญา, อาคารจิตสันติ, อาคารผู้ป่วยจำนวน 9 หลัง, อาคารพื้นฟูสมรรถภาพ และอาคารหอพักปฐมา จำนวน 13 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  01/08/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อกล่องพลาสติก สำหรับใส่ยา Unit Dose จำนวน ๒,๐๐๐ ใบพร้อบตลับใส่ยาพลาสติก   /วันที่ประกาศ  25/07/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อกล่องพลาสติก สำหรับใส่ยา Unit Dose จำนวน ๒,๐๐๐ ใบพร้อบตลับใส่ยาพลาสติก  /วันที่ประกาศ  25/07/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ที่มีผู้ผลิต/ผู้นำเข้าเพียงรายเดียว (Monopoly) โดยวิธีพิเศษ   /วันที่ประกาศ  22/07/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อวัสดุแต่งกายจำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  21/07/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  21/07/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๖๙ รายการ  /วันที่ประกาศ  18/07/2557  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๖๙ รายการ  /วันที่ประกาศ  18/07/2557  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  24/04/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุแต่งกายจำนวน ๓ รายการ  /วันที่ประกาศ  31/03/2557  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  28/03/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  28/03/2557  ขอยกเลิกประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  /วันที่ประกาศ  27/03/2557  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  13/03/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  13/03/2557  ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  28/02/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  26/02/2557  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๓๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  17/02/2557  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๓๗ รายการ   /วันที่ประกาศ  03/01/2557

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595