โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ขออนุญาตปิดประกาศ "ยกเลิกประกาศเชิญชวน" การประกวดราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  /วันที่ประกาศ  28/03/2556  ขออนุญาตปิดประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตนราชกัญญา,อาคารจิตสันติ, อาคารผู้ป่วย จำนวน ๑๐ หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ และอาคารหอพักปฐมา  /วันที่ประกาศ  25/03/2556  ขออนุญาตปิดประกาศรประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ  /วันที่ประกาศ  12/03/2556  การขายพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์  /วันที่ประกาศ  6/03/2556  ขออนุญาตปิดประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ  /วันที่ประกาศ  6/03/2556  ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา,อาคารจิตสันติ,อาคารผู้ป่วย จำนวน ๑๐ หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ และอาคารหอพักปฐมา รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ หลัง   /วันที่ประกาศ  2/02/2556  ประกาศประกวดราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และ ผู้ป่วยพิเศษ  /วันที่ประกาศ  13/02/2556  ขออนุญาตนำร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๔ หลัง  /วันที่ประกาศ  12/02/2556  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  7/02/2556  ขอนุญาตนำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  1/02/2556  ขออนุญาตนำประกาศสอบราคาการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ  /วันที่ประกาศ  18/01/2556  ขออนุญาตนำประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ   /วันที่ประกาศ  9/01/2556  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๑๒ รายการ  /วันที่ประกาศ  18/12/2555  ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ  /วันที่ประกาศ  30/11/2555  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ  /วันที่ประกาศ  8/11/2555  ขออนุญาตนำประกาศยกเลิกการสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ   /วันที่ประกาศ  5/10/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  /วันที่ประกาศ  28/09/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  /วันที่ประกาศ  19/09/2555  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ  /วันที่ประกาศ  19/09/2555  ประกาศสอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานาพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  12/09/2555

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595