รางวัลและความภาคภูมิใจ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รับรางวัลทีม MCATT ดีเด่นระดับกรมสุขภาพจิต

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง รับรางวัลทีม MCATT ดีเด่นระดับกรมสุขภาพจิต (ทีมช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต) ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้มอบรางวัล

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเจ้าของอาคารให้ความร่วมมือในการออกแบบอาคารตามกฏกระทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทชมเชย รายกระบวนงาน เรื่อง การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยจิตเวช

รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทชมเชย รายกระบวนงาน เรื่อง การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยจิตเวช ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ปี ๒๕๕๓

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ปี ๒๕๕๓ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ ในงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔ โดย นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบ
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595