รางวัลและความภาคภูมิใจ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รางวัลเลิศรัฐ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืน”

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง นำคณะ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาบริการ ผลงาน “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืน” ในงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในงาน พร้อมกันนี้รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้โรงพยาบาลสวนปรุงโดยคณะกรรมการการจ้างงานคนพิการ ทีมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สมาคมสานสัมพันธ์ ได้ดำเนินการการจ้างงานคนพิการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนพิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการจ้างงานคนพิการ รวม 30 คน และในปี 2561 มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมเป็น 40 คน แยกเป็น การส่งเสริมอาชีพในชุมชน 16 คน และการจ้างงานในองค์กร 34 คน

รับรางวัลทีม MCATT ดีเด่นระดับกรมสุขภาพจิต

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง รับรางวัลทีม MCATT ดีเด่นระดับกรมสุขภาพจิต (ทีมช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต) ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้มอบรางวัล

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเจ้าของอาคารให้ความร่วมมือในการออกแบบอาคารตามกฏกระทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทชมเชย รายกระบวนงาน เรื่อง การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยจิตเวช

รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทชมเชย รายกระบวนงาน เรื่อง การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยจิตเวช ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595