รางวัลและความภาคภูมิใจ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ปี ๒๕๕๓

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ปี ๒๕๕๓ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ ในงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔ โดย นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบ

รับประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “หน่วยรับบริจาคโลหิตที่มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตสะสมสูงสุด อันดับ ๒ (ประเภทหน่วยงานราชการ)”

โรงพยาบาลสวนปรุงรับประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “หน่วยรับบริจาคโลหิตที่มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตสะสมสูงสุด อันดับ ๒ (ประเภทหน่วยงานราชการ)” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบประกาศ

ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-Accreditation ครั้งที่ 2

เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HA.) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การเสริมสร้างสุขภาพและการบริหารองค์กร ในการประชุมวิชาการประจำปี 12th HA National Forum “ความงามในความหลากหลาย” ในวันที่ 15-18 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

รับรางวัลชมเชย ประเภท รายกระบวนงาน เรื่อง การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย

รับรางวัลชมเชย ประเภท รายกระบวนงาน เรื่อง การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ โดยมี นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เป็นประธานในพิธี

รับรางวัลหน่วยงานที่ดีด้านการจัดการความรู้ (Best Practice)

รับรางวัลหน่วยงานที่ดีด้านการจัดการความรู้ (Best Practice) ในหัวข้อเรื่อง การสนับสนุน/ผลักดันความสำเร็จ ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิต ในงานตลาดนัดความรู้สู่สุขภาพจิตดี ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี นายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595