โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โรงพยาบาลสวนปรุง

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงพยาบาลสวนปรุงจะเป็นเลิศด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ระดับประเทศ และเป็นหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี

พันธกิจ

- บำบัดรักษาโรค Alcohol Use Disorders (AUD) ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญพิเศษระดับประเทศ

- วิจัยพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมุ่งเน้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่และสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ของไทย

- บำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ยุ่งยาก ซับซ้อน รุนแรงที่เกินขีดความสามารถของการดูแลระดับตติยภูมิในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2

- สนับสนุนวิชาการและข้อมูลสารสนเทศสุขภาพจิต โดยพัฒนาฐานข้อมูลและศูนย์ฝึกอบรมที่ทันสมัย

- สนับสนุนเสริมพลังและกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพจิตของสถานบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2

เป้าหมาย

1. ผู้ป่วยแอลกอฮอล์ได้รับการดูแลระดับชาติและไม่กลับไปดื่มซ้ำ

2. ให้บริการบำบัดรักษา ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้รับบริการที่มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง และรุนแรง

3. ประชาชนในเขตพื้นที่ดำเนินการได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ร้อยละ 35 ของผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ได้รับการบำบัดทางจิตสังคมไม่กลับไปดื่มซ้ำภายใน 1 ปี

กลยุทธ์

 • 1.1 ปรับปรุงระบบ Excellence medical service ในผู้ป่วย AUD
 • 1.2 ปรับปรุงระบบบริการ Super specialist service ในการดูแลผู้เป็นโรคจิตเวชรุนแรงยุ่งยากซับซ้อนระดับ supra tertiary

กลยุทธ์

 • 2.1 ปรับปรุงระบบวิจัยและพัฒนา
 • 2.2 พัฒนาแนวทางการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย
 • 2.3 พัฒนาระบบ E-Library เกี่ยวกับ AUD ให้ได้มาตรฐานตามระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางวิชาการและเชื่อมโยงเครือข่ายระดับชาติ
 • 2.4 แสวงหาแหล่งทุนวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 • 2.5 สร้างเครือข่ายนักวิจัย AUD

กลยุทธ์

 • 3.1 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านโรค AUD, สุขภาพจิตและจิตเวชทั่วไป
 • 3.2 การบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
 • 3.3 พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์และการตลาดด้านการฝึกอบรม

กลยุทธ์

 • 4.1 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ และ AUD
 • 4.2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช สนับสนุนการบริการของ AHB 1,2
 • 4.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง
 • 4.4 พัฒนาช่องทางและวิธีการถ่ายทอดสื่อสารข้อมูลสารสนเทศจากระบบไปยังผู้ใช้

กลยุทธ์

 • 5.1 พัฒนามาตรฐานการบริการที่สอดคล้องกับบริบท AHB 1,2
 • 5.2 สนับสนุน/นิเทศ/coach ให้เครือข่ายบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
 • 5.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่

กลยุทธ์

 • 6.1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน AUD ให้มีประสิทธิภาพ
 • 6.2 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการความรู้
 • 6.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

 • 7.1 สร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ

กลยุทธ์

 • 8.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
 • 8.2 ปรับปรุงระบบบริหารงานการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
 • 8.3 ปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595