โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โรงพยาบาลสวนปรุง

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงพยาบาลสวนปรุงจะเป็นเลิศด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ระดับประเทศ และเป็นหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 เพื่อประชาชนสุขภาพจิตดี

พันธกิจ

1.บำบัดรักษาโรค Alcohol Use Disorders (AUD) ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญพิเศษระดับประเทศ

2.วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ของไทย

3.พัฒนาฐานข้อมูลและศูนย์ฝึกอบรมที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ของไทย

4.บำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช ยุ่งยาก ซับซ้อน รุนแรงที่เกินขีดความสามารถของการดูแลระดับตติยภูมิ ใน AHB1,2

5.วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่

6.สนับสนุนเสริมพลังและกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพจิตของสถานบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตใน AHB1,2

เป้าหมาย

1.ผู้ป่วยแอลกอฮอล์ได้รับการดูแลระดับชาติและไม่กลับไปดื่มซ้ำ

2.ให้บริการบำบัดรักษา ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชแบบองค์รวมที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้รับบริการที่มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน เรื้อรัง และรุนแรง

3.ประชาชนในเขตพื้นที่ดำเนินการได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ร้อยละ 30 ของผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ ได้รับการบำบัดทางจิตสังคมไม่กลับไปดื่มซ้ำภายใน 1 ปี

กลยุทธ์

 • 1.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ (Service plan)
 • 1.2 สร้างการมีส่วนร่วมในงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย
 • 1.3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (3S)
 • 1.4 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2
 • 1.5 พัฒนาศักยภาพทีม MCATT ในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ

กลยุทธ์

 • 2.1 พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคAUD ที่ดีเลิศระดับประเทศ
 • 2.2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการนำ CPG ไปใช้
 • 2.3 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิตหรือสภาวิชาชีพ และนำไปใช้
 • 2.4 สนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้
 • 2.5 พัฒนาฐานข้อมูล AUD เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงระดับประเทศ

กลยุทธ์

 • 3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • 3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลต่อเนื่องในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2
 • 3.3 พัฒนาระบบ infrastructure
 • 3.4 พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart People)
 • 3.5 พัฒนากระบวนการสื่อสารสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

 • 4.1 เสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรในองค์กร
 • 4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ
 • 4.3 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับให้เหมาะสมตามสายวิชาชีพ

กลยุทธ์

 • 5.1 พัฒนาระบบการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้รับบริการ
 • 5.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพ HA และการบริหารจัดการภาครัฐ
 • 5.3 การบริการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลโดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • 5.4 พัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลและสร้างความยั่งยืนขององค์กร
 • 5.5 พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595