สถานการณ์ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่เข้ารับการรักษาแบบหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2555 Characteristic of Schizophrenic patients in Patient department of Suaprung Hospital in B.E. 2555
โดย นางสาวจงรักษ์ ฐานวรกูล
ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะถอนพิษสุราระดับรุนแรงแบบเพ้อสับสนในผู้ป่วยโรคติดสุรา ที่เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง
โดย นางชุติกาญจน์ ทองสุข นางสาวนฐภัทร พิทักษ์ นางสาวนิภาพรรณ์ นันตา นางสาววรรณิดา ขันตีต่อ
 
วารสารฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน  2557 )
 อ่าน [107 ครั้ง]    Download [56 ครั้ง]
--------------------------------------------
วารสารฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม  2556 )
 อ่าน [461 ครั้ง]    Download [292 ครั้ง]
--------------------------------------------
วารสารฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม  2556 )
 อ่าน [278 ครั้ง]    Download [173 ครั้ง]
--------------------------------------------
วารสารฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน  2556 )
 อ่าน [621 ครั้ง]    Download [485 ครั้ง]
--------------------------------------------
CQI 2557
     เปิดอ่าน [40 ครั้ง]    Download [17 ครั้ง]
ถอดบทเรียน Psychosocial
     เปิดอ่าน [38 ครั้ง]    Download [22 ครั้ง]
รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (I-MAP health)
    เปิดอ่าน [442 ครั้ง]    Download [182 ครั้ง]
โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ
    เปิดอ่าน [291 ครั้ง]    Download [177 ครั้ง]
จำนวนผู้เข้าชม
success case story
 - ตึกมุฑิตา
 - ตึกขนาน
 - ตึกจิระ
 - ตึกฝ้ายคำ
 - ตึกอารี
 
กิจกรรม KM
- การจัดการความรู้ การส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง วันที่ 26-27 ธันวาคม 2554 ณ โรงพยาบาลสวนปรุง