1. จำแนกยาต้านโรคจิตตามความแรงของตัวยา

ความแรงน้อย

ความแรงปานกลาง

ความแรงสูง

Chlorpromazine
Thioridazine
Prochlorperazine
Promethazine
Clozapine

Loxapine
Molindone
Perphenazine
Quetiapine

 

Trifluoperazine
Pimozide
Thiothixine
Haloperidol
Droperidol
Fluphenazine
Olanzapine
Risperidol
Ziprasidone