ยาทางจิตเวช

ยาต้านอาการทางจิต ( Antipsychotic Drugs)
ยารักษาอารมณ์ซึมเศร้า ( Antidepressant Drugs)
ยารักษาภาวะวิตกกังวล ( Antianxiety Drugs)
ยารักษาโรคพาร์กินสัน ( Anti Parkinson Drugs)
ยาต้านอาการชัก ( Anticonvulsant Drugs)
ยาควบคุมอารมณ์ ( Mood stabilizer Drugs )