นางแสงเดือน กองแก้ว
ตำแหน่ง
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นางจารุวรรณ เหมืองจา
ตำแหน่ง
พนักงานสถิติ ระดับ ส 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานสถิติ ระดับ ส 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นายไพรวัลย์ บุญแก้ว
ตำแหน่ง
ช่างเชื่อม ระดับ ช 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ช่างเชื่อม ระดับ ช 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นายวรรณชัย ญาณะวงศา
ตำแหน่ง
ช่างเชื่อม ระดับ ช 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ช่างเชื่อม ระดับ ช 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นางนนทพร ขันทะเปียง
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ ส 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ ส 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นางอำไพ รุ่งปุญญพัฒน์
ตำแหน่ง
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นางจริชาติ จ้อยกลิ่น
ตำแหน่ง
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นางยุพิน ฟองจันตา
ตำแหน่ง
พนักงานสถิติ ระดับ ส 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานสถิติ ระดับ ส 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นายปรีชา โยธาวัง
ตำแหน่ง
ช่างเชื่อม ระดับ ช 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ช่างเชื่อม ระดับ ช 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นางสวงค์ ขอบุญ
ตำแหน่ง
โภชนากร ระดับ ส 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โภขนากร ระดับ ส 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นายบัณฑูรย์ เชียงบุญ
ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นางพัชราภร คำมีมูล
ตำแหน่ง
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ส 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นายมานิตย์ สิทธิเกหัง
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นางณิศา ศรียานันทกูล
ตำแหน่ง
พนักงานห้องสมุด ระดับ ส 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด ระดับ ส 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นายศักดิ์ชัย ทานาราช
ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นายมนัส คำปัน
ตำแหน่ง
พนักงานสถิติ ระดับ ส 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานสถิติ ระดับ ส 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นายจรัส ดาวแสง
ตำแหน่ง
พนักงานสถิติ ระดับ ส 3
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานสถิติ ระดับ ส 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562
นายพณิช ห่านตระกูล
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสวนปรุงขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562
นายกิตติศักดิ์ วิบูลย์มา
ตำแหน่ง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.62
นางปภาดา โกศัลวิตร์
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562
นายประดิษฐ์ ชัยชนะ
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561
นายปริวัตร ไชยน้อย
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562
นางดวงเดือน นรสิงห์
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
นางสาวนวยนาฎ สมเพชร
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562