นายอำพรชัย โฉมงาม
ตำแหน่ง
เภสัชกรชำนาญการ
กรมสุขภาพจิตมีคำสั่งเลื่อนขึ้นดำรงตำแหนงเภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 62