นายปริทรรศ   ศิลปกิจ
  ประธานกรรมการ

     
         
     

  นางธัญธร   พัวพันธ์
  รองประธานกรรมการ

     
   

  นางดาราลักษณ์   สุชาติ
  กรรมการและเลขานุการ

   

  นางสาววีรินท์   อุดมยศพันธุ์
  กรรมการและเหรัญญิก

   

  นายประดิษฐ   วิกัน
  กรรมการ

  นางสุวคนธ์   ยศชนะ
  กรรมการ

  นางสุมิตรา   ศรสุวรรณ
  กรรมการ

  นางทิพศมัย   ทายะรังษี
  กรรมการ

  นายก้องเกียรติ   อุเต็น
  กรรมการ

     
   

  นางสาวจันทร์จิรา   ความหมั่น
  ผู้ตรวจสอบกิจการ

   

  นางสาวทัศนีย์วรรณ   ศรีพวงใจ
  เจ้าหน้าที่บัญชี

  นางสาวแววเดือน   วงค์ประเสริฐ
  เจ้าหน้าที่การเงิน

  นางสาวกรสุภา   คำมาลัย
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อและธุรการ