ตัวชี้วัดคุณภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2550-2553

  1. ตัวชี้วัด

ผลด้านการดูแลผู้ป่วย(PCR)

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ.2553

จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต

 

- อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1000 ราย)

0.87

0.74

0.15

0.97

การติดเชื้อในโรงพยาบาล

 

- อัตราการติดเชื้อ(ครั้ง/1000 วันนอน)

1.99

2.73

2.42

3.18

การกลับมารักษาซ้ำ

 

- อัตรา Re-admission ภายใน 28 วัน

4.30

1.83

2.87

2.55

-อัตรา Re-admission ภายใน 90 วัน

6.35

6.29

4.56

- จำนวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล(LOS)

30.79

30.35

29.90

30.64

ผลงานด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น

 

ความพึงพอใจของผู้ป่วย

 

-ผู้ป่วยนอก

96%

86.9%

85.8%

92.8

-ผู้ป่วยใน

92%

83.8%

85.2%

89.6

ผลงานด้านการเงิน

 

รายได้และผลตอบแทนทางการเงิน

 

-อัตรากำไรสุทธิ

-10.34

10.56

9.75

-3.81

-อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

-14.95

20.00

36.77

-6.51

สภาพคล่องทางการเงิน

 

-อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (current ratio)

140.82 เท่า

26.23 เท่า

202.40 เท่า

358.67 เท่า

-อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (quick ratio)

134.25 เท่า

24.75 เท่า

196.24 เท่า

341.65 เท่า

ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์

 

-อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์

1.72

2.52

4.17

1.89

ความสามารถในการชำระหนี้

 

-อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์

0.0125

0.0333

0.0147

0.02

ลักษณะอุบัติการณ์ความเสี่ยงของ รพ. สวนปรุง จำแนกตามความเสี่ยงทางคลินิก (5 อันดับ)


ลักษณะอุบัติการณ์ความเสี่ยงของ รพ.สวนปรุง จำแนกตามความเสี่ยงทั่วไป

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น (CFR)

  1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผู้ป่วยนอก) ปีงบประมาณ 2550-2552

 

  1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผู้ป่วยใน ) ปีงบประมาณ 2550-2552

  1. ตัวชี้วัด

 

ผลงานด้านทรัพยากรบุคคล(HPR)

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ.2553

การพัฒนาบุคลากร

 

-สถิติการลาศึกษาต่อ (ราย)

12

16

9

 

ความผูกพันและความพึงพอใจ

 

-ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ

93.11

84.69

84.08

 

-ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

89.99

81.44

81.57

 

-ความพึงพอใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวัฒนธรรมในองค์กร

90.60

83.47

54.81

 

-ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ

84.20

71.45

72.28

 

-ความพึงพอใจในการทำงานในปัจจุบัน

N/A

45.60

76.39

 

การบริหารคุณภาพและความเสี่ยง

 

-อัตราการเกิดอุบัติการณ์ระดับ 5

3.7

4.6

3.8

 

-อัตราการเกิดอุบัติการณ์ระดับ 6

0.4

0.3

0.2

 

-การแพ้ยาซ้ำ

1

5

1

 

-การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ระดับรุนแรงจาก Medication Error

7

6

0

 

-อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่เกิดอาการรุนแรงระดับ F (รายงาน)

35

52

47

 

ผลลัพธ์ด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ (SPR)

  1. สรุปความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

 

  1. ตัวชี้วัด

 

ผลงานดานการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยบุคลากร

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ.2553

-สมรรถภาพทางด้านร่างกาย

81.93

83.87

75.43

 

-แนวโน้มความสมส่วนของรูปร่าง

-

59.68

64.62

 

-พฤติกรรมการสูบบุหรี่

13.10

12.35

9.40

 

-พฤติกรรมเสี่ยงจากการขับขี่ยวดยาน

-
34.12
30.91
 

ผลงานด้านสิ่งแวดล้อม

 

-บ่อบำบัดน้ำเสีย (ค่า BOD)

1.15

1.75

0.70

 

 

Copyright © 2010 Suanprung Hospital. All rights reserved.
Any comments and suggestions are welcome to webmaster@suanprung.go.th