โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

เกี่ยวกับสวนปรุง - ประวัติโรงพยาบาล - ผู้บริหาร - ผังโครงสร้างผู้บริหารปัจจุบัน - ผังโครงสร้างหน่วยงาน - ภารกิจ อำนาจหน้าที่ - ผังเว็บไซต์ (sitemap) - ติดต่อเรา - วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย - รางวัลและความภาคภูมิใจ - ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หน่วยงานภายใน - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแอลกอฮอล์ - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแอลกอฮอล์...กรมสุขภาพจิต - กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน - กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน - กลุ่มงานการเงินและบัญชี - การพัฒนา GREEN & CLEAN - งาน IC โรงพยาบาลสวนปรุง - ห้องสมุดสวนปรุง - วารสารสวนปรุง - คลังความรู้สวนปรุง - บริการข้อมูลด้านยา - มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง - นิติจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง - จริยธรรมการวิจัยในคน - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - ศูนย์ราชการใสสะอาด - เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน - ปฏิทินข่าวรพ.สวนปรุง

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595