โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

 • ประกาศกรมสุขภาพจิต 3 ฉบับ สธ0803.4/ว4221 ลว.27ธ.ค.59 >> เอกสารแนบ

 • ธันวาคม 2559

  1.ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ฉบับบลงวันที่ 23 ธันวาคม2559

  2.ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559

  3.ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2559

  โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 4 มกราคม 2560

 • แนวทางปฏิบัติด้านการเงินของกรมสุขภาพจิต สธ 0803.4/6024 ลว.21ธ.ค.59


ข้อมูลทางบัญชีของโรงพยาบาลสวนปรุง

รายงานงบทดลองประจำเดือน...กันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กรกฏาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...พฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...เมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มกราคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...ธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...พฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...ตุลาคม 2561

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595