โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ศูนย์ราชการใสสะอาด

- กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลสวนปรุง

- คำสั่งจัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาด/คณะกรรมการ

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

- มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

- ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2563

- ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2562

- คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสวนปรุง

- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสวนปรุง

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสวนปรุง

การดำเนินงานด้านความโปร่งใสของหน่วยงาน

ปี 2563

- วิธีการยืมพัสดุ

- รายงานการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

- กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลสวนปรุง

- แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

- แผนการจัดซือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แผนงานโครงการที่สำคัญของหน่วยงาน/กลุ่มงาน ตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

- จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปี 2562

- จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปี 2561 ฯลฯ

- รายงานผลปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แบบฟอร์ม K 2-2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- เอกสารแนบ K2-2รายงานผลฯตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- นิทรรศการรณรงค์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ 1/2558 เรื่อง คอร์รัปชั่น

- นิทรรศการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ 2/2558 เรื่อง หมู่บ้านช่อสะอาด ตอน รู้จัก ป.ป.ช. และ ตอน ป.ป.ช.จังหวัด

- นิทรรศการรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่ 3/2558 เรื่อง หมู่บ้านช่อสะอาด ตอน ยื่นเรื่องร้องเรียนทางออนไลน์ /ร่ำรวยผิดปกติ/ยึดทรัพย์นักการเมืองและข้าราชการทุจริต

บทความ ความรู้ ต่อต้านคอรัปชั่น

- กฎหมายปราบโกงใหม่: เอาผิดนิติบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง

- ร้องเรียนที่ไหน เมื่อโดนรีดไถ รู้เห็นเหตุการณ์โกง ถูกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม

- ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลสวนปรุง 2562

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม "โรงพยาบาลสวนปรุงร่วมประกาศเจตนารมณ์ 2563"

ภาพกิจกรรม "โรงพยาบาลสวนปรุงร่วมประกาศเจตนารมณ์ 2562"

Big Cleaning Week โรงพยาบาลสวนปรุง

เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตฯ ครั้งที่ ๑"

ขอบคุณคณะจิตอาสาตัดผมผู้ป่วย

ร่วมงานทำบุญในวาระวันเกิดสวนปรุงครบ 81 ปี ขึ้นสู่ปีที่ 82

ทำบุญตักบาตร ในโอกาสครบรอบ ๘๑ ปี โรงพยาบาลสวนปรุง

นางทิพศมัย ทายะรังษี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุงนำบุคลากรจิตอาสา โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595