จริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

PDF file

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียม
pdf

PDF file

แนวปฏิบัติในการขอพิจารณาโครงการวิจัย เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

PDF file

เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

แบบสรุปข้อแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

แบบฟอร์มการประเมินโครงร่างการวิจัย โดยผู้วิจัย (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

ข้อพิจารณาในหลักจริยธรรมการวิจัยในคน (สำหรับผู้วิจัย) (กุมภาพันธ์ 62)

PDF file

แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (กุมภาพันธ์ 62)
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595