โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลทางบัญชีของโรงพยาบาลสวนปรุง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำงวด 1 - 16 (ปี2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กันยายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กรกฏาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มิถุนายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...พฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...เมษายน 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มีนาคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...กุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...มกราคม 2562
รายงานงบทดลองประจำเดือน...ธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...พฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน...ตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสวนปรุง รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน

ประจำเดือน มิถุนายน 2564     ฝ่ายพัสดุ  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564     ฝ่ายพัสดุ  
ประจำเดือน เมษายน 2564     ฝ่ายพัสดุ  
ประจำเดือน มีนาคม 2564     ฝ่ายพัสดุ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564     ฝ่ายพัสดุ  
ประจำเดือน มกราคม 2564     ฝ่ายพัสดุ  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563     ฝ่ายพัสดุ  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563     ฝ่ายพัสดุ  
ประจำเดือน ตุลาคม 2563     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน กันยายน 2563     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน สิงหาคม 2563     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน กรกฏาคม 2563     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มิถุนายน 2563     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน เมษายน 2563     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มีนาคม 2563     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มกราคม 2563     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน ธันวาคม 2562     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน ตุลาคม 2562     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน กันยายน 2562     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน สิงหาคม 2562     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน กรกฏาคม 2562     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มิถุนายน 2562     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน เมษายน 2562     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มีนาคม 2562     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ประจำเดือน มกราคม 2562     ฝ่ายพัสดุ   กลุ่มงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595