โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ฯ  /วันที่ประกาศ  12/07/2560  ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  6/07/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ฯ  /วันที่ประกาศ  4/07/2560  ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงแฟลตพยาบาล 1, 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  30/06/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ฯ  /วันที่ประกาศ  30/06/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสวนปรุง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา  /วันที่ประกาศ  22/06/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างรับรองกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาล ครั้งที่ 4 (Re - accreditation Survey) ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น   /วันที่ประกาศ  19/06/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาปรับปรุง จำนวน 4 รายการ ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา  /วันที่ประกาศ  19/06/2560  ขออนุญาตนำประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลฯ  /วันที่ประกาศ  15/06/2560  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  06/06/2560  ราคากลางถังดับเพลิง  /วันที่ประกาศ  5/06/2560  ขออนุญาตนำประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา  /วันที่ประกาศ  5/06/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ลงเว็บไซต์ฯ  /วันที่ประกาศ  30/05/2560  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ  /วันที่ประกาศ  30/05/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ฯ  /วันที่ประกาศ  19/05/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ฯ  /วันที่ประกาศ  16/05/2560  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกราคา  /วันที่ประกาศ  19/04/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ฯ  /วันที่ประกาศ  19/04/2560  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  12/04/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองของตึกกรุณา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ฯ  /วันที่ประกาศ  5/04/2560

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595