โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  31/03/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา  /วันที่ประกาศ  30/03/2560  ขออนุญาตนำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ การจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการฯ ลงเว๊ปไซต์ฯ  /วันที่ประกาศ  30/03/2560  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  /วันที่ประกาศ  08/02/2560  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการโดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  08/02/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาทำราวกันตกสแตนเลสของตึกผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลฯ  /วันที่ประกาศ  26/01/2560  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  /วันที่ประกาศ  25/01/2559  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลฯ  /วันที่ประกาศ  20/01/2560  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  18/01/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการ การจัดจ้างทำสื่ออุปกรณ์การสอนที่ใช้ในการวิจัย เรื่องการพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรม การฟื้นฟูการรู้คิดแบบบูรณาการสำหรับผู้เป็นโรคจิตเภท จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงร  /วันที่ประกาศ  23/12/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  /วันที่ประกาศ  02/12/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการโดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  02/12/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  02/12/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการโดยวิธีตกลงราคา  /วันที่ประกาศ  02/12/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เวชภัณฑ์ยาจำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  /วันที่ประกาศ  02/12/2560  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการโดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  /วันที่ประกาศ  29/11/2559  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลฯ  /วันที่ประกาศ  22/11/2559  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง  /วันที่ประกาศ  16/11/2559  ขออนุญาตนำประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ รายการ ครั้งที่ ๔ ลงเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  9/11/2559  ขออนุญาตนำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฯ  /วันที่ประกาศ  7/11/2559

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595