โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  15/08/2554  ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ  /วันที่ประกาศ  15/08/2554  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  /วันที่ประกาศ  9/08/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลัก/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ  /วันที่ประกาศ  3/08/2554  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ  /วันที่ประกาศ  3/08/2554  สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึมอาคาร  /วันที่ประกาศ  28/07/2554  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้งอาคารพักผ่อนผู้ป่วย ตามแบบของโรงพยาบาลสวนปรุงเลขที่ 107/2554 และเอกสารประกอบแบบ จำนวน 1 หลัง  /วันที่ประกาศ  25/07/2554  สอบราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน 4 ประเภท 85 รายการ  /วันที่ประกาศ  21/07/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ  /วันที่ประกาศ  21/07/2554  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  8/07/2554  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   /วันที่ประกาศ  28/08/2558  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสาร ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   /วันที่ประกาศ  1/09/2558  ประกาศสองราคาการจัดซื้อครุภัฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ   /วันที่ประกาศ  17/09/2558  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรุณา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ฯ   /วันที่ประกาศ  25/11/2559  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ จำนวน ๒ ประเภท ๑๐๔ รายการ ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา   /วันที่ประกาศ  27/12/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีตกลงราคา ลงเว๊ปไซต์ของโรงพยาบาล, เว๊ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง, ปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา   /วันที่ประกาศ  16/03/2560  ขออนุญาตนำประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีสอบราคา ลงเว๊ปไซต์ของโรงพยาบาล, เว๊ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง, ปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา   /วันที่ประกาศ  11/04/2560  ขออนุญาตนำประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีสอบราคา ลงเว๊ปไซต์ของโรงพยาบาล, เว๊ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง, ปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา   /วันที่ประกาศ  11/04/2560  ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าประเภทต่างๆ ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ 1 - 31 ต.ค. 60) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรั  /วันที่ประกาศ  20/09/2560

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595