โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

นายแพทย์อารี แสงสว่างวัฒนะ
พ.ศ. 2481 – 2510
ศาสตราจารย์นายแพทย์จิระ สีตะสุวรรณ
พ.ศ. 2510 – 2514
นายแพทย์ปัญญา สัตยาบัน
พ.ศ. 2514 – 2515
นายแพทย์ขนาน หัสศิริ
พ.ศ. 2515 – 2535
นายแพทย์ธนู ชาติธนานนท์
พ.ศ. 2535 – 2537
นายแพทย์สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล
พ.ศ. 2537 – 2556
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์
พ.ศ. 2556 – 2557
นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ
(รักษาการในตำแหน่ง)
พ.ศ. 2557 - 2558
นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร
พ.ศ. 2558 – 2560
นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
พ.ศ. 2560 – 2561
แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595