รางวัลและความภาคภูมิใจ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมสุขภาพจิต

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง รับโล่เกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มโรงพยาบาล/สถาบัน โดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานมอบ ในการประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ กรมสุขภาพจิต โดยเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการใช้งบประมาณ ด้านการใช้อำนาจ ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ และด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต

โรงพยาบาลสวนปรุงได้รับมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก

นางสาวนิ่มนวล รอดเรือน รองผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลสวนปรุง ผู้แทนองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลสวนปรุง เข้ารับประกาศนียบัตรมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากกรมอนามัย โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับผู้บริหาร วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาการับรอง 30 กันยายน 2563 – 29 กันยายน 2565

รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ “ระดับทอง” การบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

นายสุภาพ ปกป้อง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นผู้แทนองค์กร เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ “ระดับทอง” หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 โดยมี นายนภดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร

รางวัลเลิศรัฐ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืน”

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง นำคณะ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาบริการ ผลงาน “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืน” ในงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในงาน พร้อมกันนี้รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้โรงพยาบาลสวนปรุงโดยคณะกรรมการการจ้างงานคนพิการ ทีมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สมาคมสานสัมพันธ์ ได้ดำเนินการการจ้างงานคนพิการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนพิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการจ้างงานคนพิการ รวม 30 คน และในปี 2561 มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมเป็น 40 คน แยกเป็น การส่งเสริมอาชีพในชุมชน 16 คน และการจ้างงานในองค์กร 34 คน
โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595