มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างประจำ2554
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กลุ่มงานช่าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ กลุ่มงานสนับสนุน
เปรียบเทียบเก่า - ใหม่
กลุ่มงานช่าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ กลุ่มงานสนับสนุน
หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่
กลุ่มงานช่าง กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ กลุ่มงานสนับสนุน