ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย)  ||  19/02/2564  รับโอนย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต)  ||  16/02/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ศูนย์สุขภาพจิตที่6)  ||  15/02/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป)  ||  8/02/2564  รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการ(ตำแหน่งประเภอวิชาา ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย จำนวน 14 อัตรา  ||  5/02/2564  รับโอนย้ายข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการเงินฯ 1 อัตรา (สนพ.)  ||  5/02/2564  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (สนง.ก.พ.)  ||  3/02/2564  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานราชการ(สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)  ||  1/02/2564  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(ภาคเหนือ และภาคกลาง) (กรมสุขภาพจิต)  ||  1/02/2564  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(โรงพยาบาลศรีธัญญา)  ||  25/01/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย)  ||  25/01/2564  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์)  ||  22/01/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย)  ||  19/01/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานธุรการ)  ||  19/01/2564  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง(รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์)  ||  11/01/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ||  6/01/2564  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่(สถาบันวัคซีนแห่งชาติNVI)  ||  5/01/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ||  4/01/2564  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน(รพ.จิตเวชพิษณุโลก)  ||  4/01/2564  รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุฯ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานเลขานุการกรม)  ||  4/01/2564  กรมสุขภาพจิต รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง(กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ||  4/01/2564  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)  ||  29/12/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์)  ||  29/12/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย ข้าราชการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)  ||  28/12/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย ข้าราชการ (โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี)  ||  28/12/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย ข้าราชการ (สถาบันบำบักรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี)  ||  28/12/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย ข้าราชการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่)  ||  26/12/2563  ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย (สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.))  ||  25/12/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย ข้าราชการ (กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ)  ||  25/12/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)  ||  22/12/2563  ประชาสัมพันธ์การรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ||  22/12/2563  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ||  22/12/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ||  17/12/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้)  ||  17/12/2563  ปนะชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)  ||  17/12/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย ข้าราชการ (โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่)  ||  17/12/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์)  ||  6/12/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ||  4/12/2563  ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ  ||  3/12/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการขยายเวลาการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)  ||  3/12/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)  ||  3/12/2563  ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (สำนักกองยุทธสาสตร์และแผนงาน)  ||  3/12/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ||  18/11/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1   ||  6/11/2563  ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)  ||  27/10/2563  ประชาสัมพันธ์การรับ ย้าย/โอน ข้าราชการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)  ||  27/10/2563  ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์)  ||  27/10/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์)  ||  21/10/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ||  16/10/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น)  ||  15/10/2563

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่