ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ||  30/07/2564  รับโอน ขรก. กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 2 อัตรา (กรมราชทัณฑ์)  ||  22/07/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข(รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์)   ||  22/07/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ(สถาบันพัฒนาการเด็กฯ)  ||  22/07/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 อัตรา (กรมสุขภาพจิต)  ||  22/07/2564  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ (กรมสุขภาพจิต)  ||  20/07/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมอนามัย)  ||  14/07/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (กรมราชทัณฑ์)  ||  14/07/2564  รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง(กรมสุขภาพจิต)  ||  14/07/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมการแพทย์)  ||  14/07/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมการแพทย์)  ||  14/07/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ(ศูนย์สุขภาพจิตที่8)  ||  7/07/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ)  ||  1/07/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รพ.พระศรีมหาโพธิ์)   ||  29/06/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(รพ.พระศรีมหาโพธิ์)  ||  29/06/2564  รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมสุขภาพจิต)  ||  24/06/2564  รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (กรมอนามัย)  ||  23/06/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์)   ||  17/06/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์สุขภาพจิตที่11)   ||  15/06/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (รพ.ศรีธัญญา)   ||  15/06/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(รพ.ศรีธัญญา)  ||  15/06/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา (รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์)   ||  14/06/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 2 สายงาน 2 ตำแหน่ง(กรมสุขภาพจิต)  ||  27/05/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ จำนวน 2 อัตรา(จ.บุรีรัมย์)  ||  25/05/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา (รพ.จิตเวชเลยฯ)  ||  18/05/2564  ประกาศ  ||  17/05/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ)   ||  17/05/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต)  ||  17/05/2564  รับโอน/รับย้าย ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  ||  17/05/2564  รับโอนข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (สนข.)  ||  5/04/2564  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ||  5/04/2564  ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา (สถาบันพัฒนาการเด็กฯ)  ||  29/03/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย)  ||  29/03/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานธุรการ)  ||  29/03/2564  ประชาสัมัมพันธ์การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ (กรมสุขภาพจิต)  ||  24/03/2564  รับโอนข้าราชการพลเรือน ตน.นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (กรมการขนส่งทางราง ขร.)  ||  17/03/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์)   ||  17/03/2564  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์สุขภาพจิตที่2)  ||  15/03/2564  จัดสัมมนาออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย หัวข้อlnternationai Public Health Management Development Program (กรมสุขภาพจิต)  ||  11/03/2564  ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา (สถาบันพัฒนาการเด็กฯ)  ||  8/03/2564  รับโอน ขรก. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญ จำนวน 1 อัตรา (สนง.นโยบายและแผนพลังงาน)  ||  8/03/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย)  ||  4/03/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ( ตำแหน่งพนักงานธุรการ)  ||  4/03/2564  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (กรมการขนส่งทางราง)  ||  1/03/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย)  ||  19/02/2564  รับโอนย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต)  ||  16/02/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ศูนย์สุขภาพจิตที่6)  ||  15/02/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป)  ||  8/02/2564  รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการ(ตำแหน่งประเภอวิชาา ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย จำนวน 14 อัตรา  ||  5/02/2564  รับโอนย้ายข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการเงินฯ 1 อัตรา (สนพ.)  ||  5/02/2564

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่