ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ||  18/11/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1   ||  6/11/2563  ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก)  ||  27/10/2563  ประชาสัมพันธ์การรับ ย้าย/โอน ข้าราชการ (ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์)  ||  27/10/2563  ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์)  ||  27/10/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์)  ||  21/10/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ||  16/10/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น)  ||  15/10/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3)  ||  15/10/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลศรีธัญญา)  ||  15/10/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)  ||  14/10/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)  ||  29/09/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย ข้าราชการ (กรมสุขภาพจิต)  ||  29/09/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลศรีธัญญา)  ||  29/09/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)  ||  29/09/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ||  25/09/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข)  ||  17/09/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้ายข้าราชการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง))  ||  16/09/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย ข้าราชการ (กรมอนามัย)  ||  16/09/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย ข้าราชการ (กรมการแพทย์)  ||  2/09/2563  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงายนราชการ (สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE)  ||  1/09/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก)  ||  1/09/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์  ||  1/09/2563  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร (กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต)  ||  1/09/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินควมรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ||  27/08/2563  ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบฯเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (กรมสุขภาพจิต)  ||  20/08/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์)  ||  20/08/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์)  ||  20/08/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย ข้าราชการ (โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี)  ||  20/08/2563  ประชาสัมพันธ์การขยายการรับโอน ข้าราชการ (สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข)  ||  20/08/2563  ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับโอนข้าราชการ (คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  ||  14/08/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์)  ||  14/08/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)  ||  14/08/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงายนราชการ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13)  ||  14/08/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์)  ||  14/08/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์)  ||  14/08/2563  ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  ||  14/08/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด ขร.  ||  14/08/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์)  ||  14/08/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ||  5/08/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้)  ||  4/08/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ||  3/08/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ||  3/08/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงสาธารณสุข)  ||  24/07/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ (สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE)  ||  24/07/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข)  ||  24/07/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)  ||  20/07/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)  ||  20/07/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย ข้าราชการ (โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง)  ||  20/07/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์)  ||  17/07/2563

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่