กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓)  
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ.2556  
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  
แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)(ข้าราชการ)  
แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พ.ต.พกส.) (สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)  
แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (ค.ต.ส.)(สำหรับพนักงานราชการ)  
ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับหรือรับเงินประจำตำแหน่ง (ว.10 ปี 2548)
คำสั่งต่างๆ
กำหนดการลาและการมาทำงานสาย
คำสั่งโรงพยาบาลสวนปรุง ที่ 26/2562 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ e-Learning ผ่านทางเว็บไซต์
  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถอดองค์ความรู้ข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูงที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า ประจำปี 2559
พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
การแต่งการและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
การเลือนระดับสูงขึ้น
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งระดับควบ) และการขอรับเงินประจำตำแหน่ง
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งระดับควบ) และการขอรับเงินประจำตำแหน่ง (เพิ่มเติม)
การส่งผลงานประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งในระดับควบ)และการขอรับเงินประจำตำแหน่ง
เกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสายงานหลัก 13 สายงาน
แบบฟอร์มการส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษลงมาและขอรับเงินประจำตำแหน่ง(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป)
เอกสารที่ผู้สมัครต้องส่ง
ขั้นตอนขอเลื่อนระดับเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้นจากระดับปฏิบัติการ เป็น ระดับชำนาญการจากระดับชำนาญการ เป็น ระดับชำนาญการพิเศษและขอรับเงินประจำตำแหน่ง
แนวทางการขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมิน
แนวทางการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานวิชาการ เพิ่มเติม
แนวทางการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานวิชาการ
หนังสือ สธ 0803.7ว 1496
แบบประเมินคุณลักษณะ
เอกสารที่นำส่งและการจัดทำรูปเล่ม (update)
คู่มือแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไประบบการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับหรือรับเงินประจำตำแหน่ง ( ว.10 ปี 2548)
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับประเภททั่วไป ว34 ปี 2547
  - แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน
  - ประเเมินว34ชำนาญงาน
เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต
 
- ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการ การย้ายข้าราชการ กรณีเปลี่ยนสายงาน/ด้านความเชี่ยวชาญ ในระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2563โรงพยาบาลสวนปรุง
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลสวนปรุง
- หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิตรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณพ.ศ.2563 สุขภาพจิต
  - เอกสาร 1 (พจนานุกรมสมรรถนะ)เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
  - เอกสารหมายเลข1.2เอกสาร 2.1 (แบบประเมินข้าราชการ)
  - เอกสารหมายเลข1.3เอกสาร 2.2 (แบบประเมินพนักงานราชการ)
  - เอกสารหมายเลข1.4เอกสาร 2.3 (แบบประเมินลูกจ้างประจำ)
พจนานุกรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต คำอธิบาย เครื่องบ่งชี้พฤติกรรม รายการ ระดับสมรรถนะที่ใช้ในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างประจำ2554
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพ. ปี 51
- ตำแหน่งทั่วไป
- ตำแหน่งวิชาการ
แผนส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) และเส้นทางการฝึกอบรมข้าราชการ (Training road map) กรมสุขภาพจิต
 
คลังตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต
1 สายงานแพทย์
2 สายงานทันตแพทย์
3 สายงานเภสัชกรรม
4 สายงานการพยาบาล
5 สายงานจิตวิทยาคลินิก
6.1 สายงานสังคมสงเคราะห์_ปฏิบัติการ
6.2 สายงานสังคมสงเคราะห์ _ชำนาญการ
6.3 สายงานสังคมสงเคราะห์_ชำนาญการพิเศษ
6.4 สายงานสังคมสงเคราะห์ _เชี่ยวชาญ
7 สายงานนวก_สาธารณสุข
8 สายงานกิจกรรมบำบัด
9 สายงานการศึกษาพิเศษ
10 สายงานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
สรุปคลังตัวชี้วัด
   
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อัตรากำลังโรงพยาบาลสวนปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อัตรากำลังบุคลากร
แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มยกเลิกใบลาไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขอข้อมูลบุคลากร
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเน็จตกทอด(ข้าราชการ)
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเน็จตกทอด(ลูกจ้างประจำ)
แบบฟอร์มขอสมัครเข้ารับการพัฒนาตนเอง(ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) SPFM.40.01
แบบฟอร์มขอมีบัตรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
   
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ใช้
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย