ข่าวสารและกิจกรรม  ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2565(สภาการพยาบาล)  ||  1/03/2564  โรงพยาบาลจอมทอง กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ขอเผยแพร่งานวิจัย"แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่ต้องควบคุมพิเศษสำหรับ แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER)"  ||  22/02/2564  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  ||  10/02/2564  แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช  ||  09/02/2564  ประกาศจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีขายทอดตลาด  ||  28/12/2563  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ(สำนักงาน ก.พ.)  ||  8/01/2564  การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งสเริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564  ||  09/12/2563  การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม และการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (covid 19) ประจำปี 2564  ||  07/12/2563  การสนับสนุนทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2564  ||  07/12/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (สำนักงาน ก.พ.)  ||  4/11/2563  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  ||  30/09/2563  มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  ||  30/09/2563  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  ||  30/09/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์)  ||  3/09/2563  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal โดยผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชการฯผ่านระบบการประชุมแบบ Visual Online สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดย คลิกที่นี่  ||  27/08/2563  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวง พม.และ WHO ประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนดาวน์โหลด การ์ตูนขายหัวเราะ Knowcovid (รู้ทันโควิด)   ||  24/06/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านวางแผน)ระดับชำนาญการพิเศษ (สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ)  ||  30/03/2563  แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 เมื่อเข้าสู่การแพร่ระบาดของโรคระยะที่ 3 หรือเมื่อแพร่ระบาดวงกว้าง  ||  17/03/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) งานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  13/03/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) งานบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  13/03/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  13/03/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 19 (COVIC-19)  ||  24/02/2563  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  ||  21/02/2563  เปิดรับสมัคร "โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทเภสัชกรเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน"รับสมัคร 9 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563  ||  13/01/2563  เปิดรับสมัคร"โครงการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์" สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร *รับรองหลักสูตรโดยกรมการแพทย์*  ||  09/01/2563  รายงานความเสี่ยงหน่วยงานพัสดุ ปีงบประมาณ 2563  ||  6/01/2563  เปิดรับสมัครอบรมการอบรมเฉพาะทาง "หลักสูตรการพยาบาล สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 21" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562  ||  26/11/2562  เปิดรับสมัครอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริการทางเภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวช รุ่นที่ 11" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2562   ||  19/11/2562  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)  ||  27/08/2562  บุคลากรเข้ารับการพัฒนา/นิเทศงาน  ||  10/06/2562  โรงพยาบาลสวนปรุง ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน ๑๐ ปี  ||  15/03/2562  โรงพยาบาลสวนปรุงเปิดรับสมัคร "โครงการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตรการพยาบาล สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 20"  ||  16/01/2561  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน (รุ่นที่ 9) ประจำปี 2562   ||  18/10/2561  โรงพยาบาลสวนปรุงรับสมัคร "อาสาสมัครเข้าร่วมการนวดไทยบริเวณบ่า" ในโครงการวิจัยจำนวนครั้งที่เหมาะสมของการนวดไทยในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ  ||  05/07/2561  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (14 ตำแหน่ง) สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ||  22/05/2561  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 19 ณ โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม ๒๕61   ||  25/04/2561  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด  ||  19/04/2561  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมพลศึกษา ในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ  ||  28/03/2561  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ||  22/02/2561  ใบสมัครเรื่องเล่าที่เร้าพลังใจ  ||  7/02/2561  ใบสมัครการประกวดร้องเพลง  ||  7/02/2561  ใบสมัครประกวดทอล์คโชว์ฉับไวหากใจป่วย(มัธยม)  ||  7/02/2561  ใบสมัครประกวดทอล์คโชว์ฉับไวหากใจป่วย(อุดมศึกษา)  ||  7/02/2561  ขอแจ้งการทำลายฟิล์มเอกซเรย์ / สำเนาผลการตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) และสำเนาผลการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติในการนอนหลับ (Sleep Test) ของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน ๕ ปี (โดยมาติดต่อโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕)  ||  30/01/2561  โรงพยาบาลสวนปรุง ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน ๑๐ ปี  ||  30/01/2561  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ||  18/01/2561  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 15 (ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ)  ||  18/01/2561  โรงพยาบาลสวนปรุงขอเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ประจำปี 2561"  ||  19/10/2560  ประชาสัมพันธ์การรับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและไปปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก  ||  17/08/2560  ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ||  10/08/2560

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่