ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถอดองค์ความรู้ข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูงที่จะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า ประจำปี 2559
คู่มือแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไประบบการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับหรือรับเงินประจำตำแหน่ง ( ว.10 ปี 2548)
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับหรือรับเงินประจำตำแหน่ง ( ว.10 ปี 2548)
เรื่องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต รอบสอง ปี 2556 สุขภาพจิต
  - แจ้งประกาศหลักเกณฑ์
  - บันทึกข้อความ
  - เอกสารหมายเลข1.1เอกสาร 1 (พจนานุกรมสมรรถนะ)
  - เอกสารหมายเลข1.2เอกสาร 2.1 (แบบประเมินข้าราชการ)
  - เอกสารหมายเลข1.3เอกสาร 2.2 (แบบประเมินพนักงานราชการ)
  - เอกสารหมายเลข1.4เอกสาร 2.3 (แบบประเมินลูกจ้างประจำ)
  - เอกสารหมายเลข1.5แนวทางการประเมิน
  - เอกสารหมายเลข1ประกาศหลักเกณฑ์ รอบแรก ปี 56
  - ปฏิทินการดำเนินการระบบบริหารผลการปฏิบัติงานรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
พจนานุกรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต คำอธิบาย เครื่องบ่งชี้พฤติกรรม รายการ ระดับสมรรถนะที่ใช้ในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
สรุปรายการสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างประจำ2554
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพ. ปี 51 สุขภาพจิต
- ตำแหน่งทั่วไป
- ตำแหน่งวิชาการ
 
คลังตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต
1 สายงานแพทย์
2 สายงานทันตแพทย์
3 สายงานเภสัชกรรม
4 สายงานการพยาบาล
5 สายงานจิตวิทยาคลินิก
6.1 สายงานสังคมสงเคราะห์_ปฏิบัติการ
6.2 สายงานสังคมสงเคราะห์ _ชำนาญการ
6.3 สายงานสังคมสงเคราะห์_ชำนาญการพิเศษ
6.4 สายงานสังคมสงเคราะห์ _เชี่ยวชาญ
7 สายงานนวก_สาธารณสุข
8 สายงานกิจกรรมบำบัด
9 สายงานการศึกษาพิเศษ
10 สายงานเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
สรุปคลังตัวชี้วัด
   
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ฐานข้อมูลเงินเดือนและค่าตอบแทน
อัตรากำลังข้าราชการ
อัตรากำลังลูกจ้างประจำ
อัตรากำลังพนักงานราชการ
อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว
อัตรากำลัง พกส.
แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มยกเลิกใบลาไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขอข้อมูลบุคลากร
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบฟอร์มหนังสือการแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบฟอร์มขอสมัครเข้ารับการพัฒนาตนเอง(ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) SPFM.40.01
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น / ขอรับเงินประจำตำแหน่ง
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ใช้
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย