รางวัลเลิศรัฐ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืน”

 • รางวัลเลิศรัฐ “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืน”-//-แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง นำคณะ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาบริการ ผลงาน “การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืน” ในงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในงาน พร้อมกันนี้รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้โรงพยาบาลสวนปรุงโดยคณะกรรมการการจ้างงานคนพิการ ทีมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท สมาคมสานสัมพันธ์ ได้ดำเนินการการจ้างงานคนพิการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวคนพิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการจ้างงานคนพิการ รวม 30 คน และในปี 2561 มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมเป็น 40 คน แยกเป็น การส่งเสริมอาชีพในชุมชน 16 คน และการจ้างงานในองค์กร 34 คน

โรงพยาบาลสวนปรุง ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง 22 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2563

 • โรงพยาบาลสวนปรุง ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ระยะเวลาการรับรอง 22 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2563-//-

รับรางวัลชมเชย ประเภท รายกระบวนงาน เรื่อง การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย

 • รับรางวัลชมเชย ประเภท รายกระบวนงาน เรื่อง การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย -//-รับรางวัลชมเชย ประเภท รายกระบวนงาน เรื่อง การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ โดยมี นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เป็นประธานในพิธี

ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-Accreditation ครั้งที่ 1

 • ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-Accreditation ครั้งที่ 1-//-

รับรางวัลหน่วยงานที่ดีด้านการจัดการความรู้ (Best Practice)

 • รับรางวัลหน่วยงานที่ดีด้านการจัดการความรู้ (Best Practice)-//-รับรางวัลหน่วยงานที่ดีด้านการจัดการความรู้ (Best Practice) ในหัวข้อเรื่อง การสนับสนุน/ผลักดันความสำเร็จ ตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพจิต ในงานตลาดนัดความรู้สู่สุขภาพจิตดี ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมี นายแพทย์ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธาน

รับประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “หน่วยรับบริจาคโลหิตที่มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตสะสมสูงสุด อันดับ ๒ (ประเภทหน่วยงานราชการ)”

 • รับประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “หน่วยรับบริจาคโลหิตที่มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตสะสมสูงสุด อันดับ ๒ (ประเภทหน่วยงานราชการ)” -//-โรงพยาบาลสวนปรุงรับประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “หน่วยรับบริจาคโลหิตที่มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตสะสมสูงสุด อันดับ ๒ (ประเภทหน่วยงานราชการ)” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบประกาศ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ปี ๒๕๕๓

 • รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ปี ๒๕๕๓ -//-รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร ปี ๒๕๕๓ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ ในงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๔ โดย นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบ

รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทชมเชย รายกระบวนงาน เรื่อง การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยจิตเวช

 • รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทชมเชย รายกระบวนงาน เรื่อง การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยจิตเวช-//-รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประเภทชมเชย รายกระบวนงาน เรื่อง การให้ยารับประทานแก่ผู้ป่วยจิตเวช ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 • รับโล่ประกาศเกียรติคุณ-//-รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเจ้าของอาคารให้ความร่วมมือในการออกแบบอาคารตามกฏกระทรวงว่าด้วยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-Accreditation ครั้งที่ 2

 • ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-Accreditation ครั้งที่ 2-//-เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HA.) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิม พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การเสริมสร้างสุขภาพและการบริหารองค์กร ในการประชุมวิชาการประจำปี 12th HA National Forum “ความงามในความหลากหลาย” ในวันที่ 15-18 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

รับรางวัลทีม MCATT ดีเด่นระดับกรมสุขภาพจิต

 • รับรางวัลทีม MCATT ดีเด่นระดับกรมสุขภาพจิต-//-นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง รับรางวัลทีม MCATT ดีเด่นระดับกรมสุขภาพจิต (ทีมช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต) ในงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้มอบรางวัล

เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HA.)

 • เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HA.)-//-

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่