ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  14/01/2565  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมการแพทย์)  ||  11/01/2565  ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2565  ||  11/01/2565  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งโภชนาการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแ  ||  10/01/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กองการพยาบาล)   ||  5/01/2565  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(รพ.ศรีธัญญาฯ)  ||  5/01/2565  แจ้งผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ด่วนที่สุด)  ||  4/01/2565  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือน 5 อัตรา (กรมการแพทย์แผนไทยฯ)  ||  29/12/2564  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับย้าย/รับโอน ขร.พลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (กรมการแพทย์แผนไทยฯ)  ||  29/12/2564  รพจ.เลยราชนครินทร์ขอความอนุเคราะห์ ปชส. การขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา   ||  29/12/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการในตำแหน่งต่างๆจำนวน 8 อัตรา (กรมสุขภาพจิต)  ||  29/12/2564  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  27/12/2564  รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมสุขภาพจิต)  ||  13/12/2564  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  8/12/2564  ประสงค์รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (กองเศรษฐกิจฯ)  ||  25/11/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์)   ||  25/11/2564  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ||  23/11/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)  ||  16/11/2564  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ มีทั้งหมด 8 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต)  ||  4/11/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา (รพ.ขอนแก่น)  ||  4/11/2564  รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 อัตรา (กรมสุขภาพจิต)  ||  4/11/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา (รพ.ยุวประสาทไวยโยฯ)  ||  4/11/2564  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง (รพ.ศรีธัญญา)  ||  27/10/2564   ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รพจ.เลยราชนครินทร์)  ||  27/10/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 4 ตำแหน่ง (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  ||  26/10/2564  มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติการ (กรมสุขภาพจิต)  ||  26/10/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   ||  29/10/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)  ||  21/10/2564  รับย้ายข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ (กรมสุขภาพจิต)  ||  20/10/2564  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ||  5/10/2564  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานณกส. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานระดับต้น (ด้านงานทะเบียนประวัติสมาชิก) จำนวน 1 อัตรา  ||  4/10/2564  รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  ||  4/10/2564  ขยายระยะเวลาการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต)  ||  1/10/2564  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รพจ.เลยราชนครินทร์)  ||  20/09/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งจพง.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมอนามัย)  ||  16/09/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมอนามัย)  ||  16/09/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมการแพทย์)  ||  16/09/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (กรมอนามัย)  ||  16/09/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน (กรมการแพทย์)  ||  13/09/2564  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกาครทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา (รพจ.สงขลาฯ)  ||  3/09/2564  รับสมัครคัดเลือกข้าราชเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 11 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯ จำนวน 1 อัตรา (สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  ||  1/09/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รพ.จิตเวชเลยฯ)  ||  27/08/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)  ||  27/08/2564  รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 อัตรา (กรมสุขภาพจิต)  ||  25/08/2564  ขยายระยะเวลาการรับย้านหรือโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต)  ||  19/08/2564  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (รพจ.นครพนมราชนครินทร์)  ||  19/08/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมอนามัย)  ||  10/08/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมอนามัย)  ||  10/08/2564  รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)  ||  9/08/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ(สถาบันพัฒนาเด็กฯ)  ||  2/08/2564

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่