ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ||  5/10/2564  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานณกส. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานระดับต้น (ด้านงานทะเบียนประวัติสมาชิก) จำนวน 1 อัตรา  ||  4/10/2564  รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง (สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  ||  4/10/2564  ขยายระยะเวลาการรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต)  ||  1/10/2564  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รพจ.เลยราชนครินทร์)  ||  20/09/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งจพง.การเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมอนามัย)  ||  16/09/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมอนามัย)  ||  16/09/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมการแพทย์)  ||  16/09/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (กรมอนามัย)  ||  16/09/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน (กรมการแพทย์)  ||  13/09/2564  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกาครทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา (รพจ.สงขลาฯ)  ||  3/09/2564  รับสมัครคัดเลือกข้าราชเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 11 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯ จำนวน 1 อัตรา (สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  ||  1/09/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รพ.จิตเวชเลยฯ)  ||  27/08/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)  ||  27/08/2564  รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 อัตรา (กรมสุขภาพจิต)  ||  25/08/2564  ขยายระยะเวลาการรับย้านหรือโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต)  ||  19/08/2564  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (รพจ.นครพนมราชนครินทร์)  ||  19/08/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมอนามัย)  ||  10/08/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมอนามัย)  ||  10/08/2564  รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)  ||  9/08/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ(สถาบันพัฒนาเด็กฯ)  ||  2/08/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์)   ||  2/08/2564  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ(กรมสุขภาพจิต)  ||  2/08/2564  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ||  30/07/2564  รับโอน ขรก. กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 2 อัตรา (กรมราชทัณฑ์)  ||  22/07/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข(รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์)   ||  22/07/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ(สถาบันพัฒนาการเด็กฯ)  ||  22/07/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 14 อัตรา (กรมสุขภาพจิต)  ||  22/07/2564  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ (กรมสุขภาพจิต)  ||  20/07/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมอนามัย)  ||  14/07/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (กรมราชทัณฑ์)  ||  14/07/2564  รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง(กรมสุขภาพจิต)  ||  14/07/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมการแพทย์)  ||  14/07/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมการแพทย์)  ||  14/07/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ(ศูนย์สุขภาพจิตที่8)  ||  7/07/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ)  ||  1/07/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รพ.พระศรีมหาโพธิ์)   ||  29/06/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(รพ.พระศรีมหาโพธิ์)  ||  29/06/2564  รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (กรมสุขภาพจิต)  ||  24/06/2564  รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (กรมอนามัย)  ||  23/06/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์)   ||  17/06/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์สุขภาพจิตที่11)   ||  15/06/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (รพ.ศรีธัญญา)   ||  15/06/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(รพ.ศรีธัญญา)  ||  15/06/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา (รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์)   ||  14/06/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 2 สายงาน 2 ตำแหน่ง(กรมสุขภาพจิต)  ||  27/05/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จ.บุรีรัมย์ จำนวน 2 อัตรา(จ.บุรีรัมย์)  ||  25/05/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา (รพ.จิตเวชเลยฯ)  ||  18/05/2564  ประกาศ  ||  17/05/2564  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ)   ||  17/05/2564

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่