ข่าวสารและกิจกรรม  สำนักงาน ป.ป.ช. ขอขยายระยะเวลาเปิดรับบทความวิชาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. การจากวันที่ 15 ก.ค. 2564 เป็นวันที่ 16 ส.ค. 2564  ||  09/08/2564  ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 29 ประกาศห้ามเสนอข่าวเฟคนิวส์ ทำปชช.หวาดกลัว-กระทบมั่นคง  ||  04/08/2564  รับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน(รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี)  ||  15/06/2564  ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง "ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงในการเสริมสร้างความมีคุณค่าในตนเองสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติด"  ||  09/06/2564  ขอเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Independent Commission on Allegations of Sexual Exploitation and Abuse  ||  07/06/2564  งานวารสารกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์รับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข (Journal of Nursing and public Health Research)  ||  31/03/2564  รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน(กรมการพัฒนาชุมชน)  ||  11/03/2564  กรมอนามัยได้จัดประชมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งผลงานวิชาการและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์  ||  09/03/2564  มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ได้กำหนดจัดประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22 Symposium on TQM Best Practices in Thailand ซึ่งได้เปิดรับสมัครบทความ/ผลงานจากองค์กรต่างๆทั้งหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน จึงขอเรียนเชิญร่วมสมัครส่งบ  ||  09/03/2564  กรมวิทยาศาสตร์เชิญนักวิชาการ นักวิจัยร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อรับรางวัล DMSc Award การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ||  09/03/2564  สำนักงานวิจัยแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021   ||  09/03/2564  ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม  ||  4/03/2564  ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2565(สภาการพยาบาล)  ||  1/03/2564  โรงพยาบาลจอมทอง กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ขอเผยแพร่งานวิจัย"แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่ต้องควบคุมพิเศษสำหรับ แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER)"  ||  22/02/2564  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  ||  10/02/2564  แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช  ||  09/02/2564  ประกาศจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีขายทอดตลาด  ||  28/12/2563  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ(สำนักงาน ก.พ.)  ||  8/01/2564  การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งสเริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564  ||  09/12/2563  การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม และการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (covid 19) ประจำปี 2564  ||  07/12/2563  การสนับสนุนทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2564  ||  07/12/2563  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) (สำนักงาน ก.พ.)  ||  4/11/2563  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  ||  30/09/2563  มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  ||  30/09/2563  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  ||  30/09/2563  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์)  ||  3/09/2563  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal โดยผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชการฯผ่านระบบการประชุมแบบ Visual Online สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดย คลิกที่นี่  ||  27/08/2563  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวง พม.และ WHO ประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนดาวน์โหลด การ์ตูนขายหัวเราะ Knowcovid (รู้ทันโควิด)   ||  24/06/2563  ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านวางแผน)ระดับชำนาญการพิเศษ (สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ)  ||  30/03/2563  แนวทางปฏิบัติทางทันตกรรม กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 เมื่อเข้าสู่การแพร่ระบาดของโรคระยะที่ 3 หรือเมื่อแพร่ระบาดวงกว้าง  ||  17/03/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) งานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  13/03/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) งานบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  13/03/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  13/03/2563  ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง แนวทางปฏิบัติของบุคลากรในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 19 (COVIC-19)  ||  24/02/2563  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร  ||  21/02/2563  เปิดรับสมัคร "โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทเภสัชกรเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน"รับสมัคร 9 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563  ||  13/01/2563  เปิดรับสมัคร"โครงการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์" สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร *รับรองหลักสูตรโดยกรมการแพทย์*  ||  09/01/2563  รายงานความเสี่ยงหน่วยงานพัสดุ ปีงบประมาณ 2563  ||  6/01/2563  เปิดรับสมัครอบรมการอบรมเฉพาะทาง "หลักสูตรการพยาบาล สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 21" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562  ||  26/11/2562  เปิดรับสมัครอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริการทางเภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวช รุ่นที่ 11" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2562   ||  19/11/2562  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)  ||  27/08/2562  บุคลากรเข้ารับการพัฒนา/นิเทศงาน  ||  10/06/2562  โรงพยาบาลสวนปรุง ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลนานเกิน ๑๐ ปี  ||  15/03/2562  โรงพยาบาลสวนปรุงเปิดรับสมัคร "โครงการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตรการพยาบาล สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 20"  ||  16/01/2561  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน (รุ่นที่ 9) ประจำปี 2562   ||  18/10/2561  โรงพยาบาลสวนปรุงรับสมัคร "อาสาสมัครเข้าร่วมการนวดไทยบริเวณบ่า" ในโครงการวิจัยจำนวนครั้งที่เหมาะสมของการนวดไทยในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ  ||  05/07/2561  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (14 ตำแหน่ง) สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ||  22/05/2561  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่น 19 ณ โรงพยาบาลสวนปรุง ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม ๒๕61   ||  25/04/2561  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด  ||  19/04/2561  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมพลศึกษา ในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ  ||  28/03/2561

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่